Kompleksteenus

010Projekt on läbi!

Saku Valla Noortekeskus sai toetust Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), et suurendada noorte konkurentsivõimet ja vähendada sotsiaalset tõrjutust läbi noortekeskuse töö.

Antud projekti raames hakkab noortekeskus alates septembrist pakkuma järgmiseid teenuseid:

  • Akrobaatikaring noortele vanuses 7 – 9 aastat

Akrobaatika ringis arendatakse noorte füüsilist vormi, õpitakse käsitlema erinevaid võimlemise vahendeid (rõngad, hüpitsad, pallid jms) ning koostatakse lühietteasteid, millega esinetakse tuleviks ka kohalikule rahvale.
Toimub 2 korda nädalas esmaspäevit ja kolmapäeviti kell 15:00

Akrobaatikaringi juhendab Evelin Küberson ja Austriast pärit vabatahtlik Magdalena.
Osalejate registreerimine e-mailil evelin.kyberson@sakuvald.ee või telefonil 56 231 634

  • Noortele tööelu valdkondade tutvustamine

Noorte tööelu tegevuste käigus õpitakse tundma kümne erineva spetsialisti tööd. Tegevus aitab noortel leida endale sobiva eriala kus tulevikus töötada või millega pärast põhi- või keskkooli eluteed jätkata.

  • Noorte omaalgatuslike projektide toetamine

Omaalgatuslike projektide raames on võimalik esitada projekti taotlus noortekeskusele ning oma ideede elluviimiseks toetust taotleda.

Projektist täpsemalt

16. septembril 2010 sõlmiti Eesti Noorsootöö Keskuse ja MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse vahel leping ESF vahendite abil programmi Noorsootöö kvaliteedi arendamine raames esitatud pakkumuse Noorte konkurentsivõime suurendamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks ühiskonnale pakutava noorsootöö teenuse osutamine läbi noortekeskuste tegevuste elluviimiseks.

Kõnealuse lepingu raames saavad 2010 – 2013 aasta jooksul 150 noortekeskust võimaluse kaasata oma tegevustesse rohkem noori ja ESF vahendite toel muuta teenused mitmekülgsemaks. Toetatavad tegevused on huvitegevuse korraldamine noortekeskustes, tööelu tutvustavate tegevuste läbiviimine ning kogukonna arengut toetavate noorte omaalgatuste fondi loomine hankes osalevate noortekeskuste juurde. Viimane on eriti tänuväärne võimalus noorte kaasatuse suurendamiseks.

Lisaks eelmainitud tegevustele on luubi all mobiilse noorsootöö teenuse arendamine. Programmi vältel koostatakse mobiilse noorsootöö käsiraamat ning koolitatakse 90 noorsootöötajat, kes hakkavad oma piirkonnas õpitut koheselt rakendama.

Saku Valla Noortekeskus tegeleb ka mobiilse noorsootööga. Mobiilsed noorsootöötajad liiguvad Saku Vallas kas jala või jalgratastega. Töö käigus kaardistatakse noorte kogunemispunkte ja tutvustatakse noortele valla vaba aja veetmise võimalustest.